Algemene Voorwaarden

Hieronder vindt u de algemene voorwaarden van Prosite BV.

 

ARTIKEL 1. Toepassing algemene voorwaarden

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle geleverde diensten en gemaakte overeenkomsten door Prosite BV, niettegenstaande strijdige bepalingen vermeld op documenten van de klant. Door ondertekening van een overeenkomst of offerte of betaling van een factuur verklaart u op de hoogte te zijn van deze voorwaarden.

ARTIKEL 2. Offertes en orderbevestigingen

Alle aanbiedingen en offertes van Prosite BV zijn vrijblijvend tot op het ogenblik van de aanvaarding door de klant. De overeenkomst komt tot stand wanneer de klant de offerte ongewijzigd binnen de acht dagen voor akkoord ondertekent en terugzendt per brief of per e-mail naar Prosite BV.

Indien de klant de offerte niet binnen 8 dagen na offertedatum bevestigt, behoudt Prosite BV het recht om een nieuwe prijs op te geven. Indien de klant de nieuwe prijs bevestigt per brief of per e-mail en voor akkoord ondertekent, komt de overeenkomst tot stand.

Elke bestelling of orderbevestiging door de klant, verbindt de klant aan de overeenkomst. De overeenkomst vervangt alle eerder afgesloten mondelinge en/of schriftelijke akkoorden.

De uitvoering van de bestelling start vanaf ontvangst van het voorschot.

Alle wijzigingen in scope/functionaliteiten tijdens en/of na het traject worden, in regie uitgevoerd aan het op dat ogenblik geldende uurtarief, tenzij anders afgesproken.

Prosite BV behoudt zich het recht om de prijs van een offerte te wijzigen indien de offerte gebruik maakt van licenties of diensten van externe partijen die substantiële prijswijzigingen is ondergaan.

De klant heeft het recht om uiterlijk 8 kalenderdagen nadat hij van deze prijswijziging op de hoogte is gebracht, de overeenkomst per aangetekend schrijven gericht aan Prosite BV op te zeggen.

De klant zal in dat geval niettemin de prijs naar evenredigheid van de reeds door Prosite BV uitgevoerde prestaties en de door Prosite BV reeds gemaakte kosten verschuldigd zijn.

ARTIKEL 3. Annulatie van de bestelling

De annulatie van een bestelling door de klant is mogelijk zolang Prosite BV haar werkzaamheden nog niet heeft aangevat en mits betaling van een schadevergoeding van 30% van de overeengekomen prijs, met een minimum van 750 EUR.

ARTIKEL 4. Levering

De datum van levering wordt slechts als aanwijzing opgegeven en bindt Prosite BV niet. Vertraging in de levering geeft de klant geen recht op schadevergoeding of prijsvermindering, noch op ontbinding van de overeenkomst.

Indien de partijen uitdrukkelijk een bindende leveringstermijn zijn overeengekomen, wordt deze termijn verlengd indien de klant in gebreke blijft om informatie, documenten, originelen of beelden (tijdig) over te maken en de verbeterde proeven (tijdig) te aanvaarden, of indien de klant bijkomende bestellingen plaatst.

De klant aanvaardt dat Prosite BV slechts een inspanningsverbintenis, en geen resultaatsverbintenis, heeft inzake het voldoen van haar diensten aan de in de overeenkomst opgenomen voorwaarden. Indien de website niet zou functioneren in overeenstemming met de overeenkomst gedurende de, in artikle 5 van huidige algemene voorwaarden vermelde testperiode, zal Prosite BV naar best vermogen eventuele fouten herstellen.

De garantie geldt enkel op voorwaarde dat de klant binnen die testperiode de eventuele fouten op een gedetailleerde wijze schriftelijk overmaakt aan Prosite BV. De klant dient minstens de volgende gegevens te verstrekken: een duidelijke beschrijving van het defect of het gebrek, specificatie van de apparatuur waarop het defect zich voordoet en specificatie van de programmatuur die op de apparatuur in gebruik is.

Na de testperiode is Prosite BV niet meer gehouden om eventuele fouten-tekortkomingen te herstellen, dit tenzij er een nieuwe onderhoudsovereenkomst met de klant zou worde gesloten dat het herstel van deze fouten omvat.

De klant verbindt er zich toe om de door Prosite BV geleverde website in de testperiode te controleren.

Indien Prosite BV er niet in slaagt de door de klant gemelde fouten-tekortkomingen te herstellen, heeft de klant enkel recht op terugbetaling van de niet herstelde punten-tekortkomingen, dit overeenkomstig de uitsplitsing zoals gegeven in de door de klant aanvaade offerte.

De bovenvermelde garanties zijn niet van toepassing bij:

  • Foutief, oneigelijk of niet-toegelaten gebruik van de website
  • Defect veroorzaakt door een software of product waarvan Prosite BV niet aansprakelijk is
  • Herstellingen veroorzaakt door een fout van de klant, zijn aangestelde of elke derde die door de klant tot de uitrusting wordt toegelaten
  • Herstellingen veroorzaakt door ongeval, brand, natuurrampen, elektriciteitsproblemen en in het algemeen elke oorzaak vreemd aan de uitrusting
  • Herstel van databestanden, verminkte of verloren gegane gegevens
  • Andere uitdrukkeijke uitsluitingen in de overeenkomst

Prosite BV zal in dat geval zijn gebruikelijke tarieven en kosten voor het herstel aanrekenen aan de klant.

ARTIKEL 5. Betalingsmodaliteiten

Tenzij anders overeengekomen in de offerte of voor domeinnamen en hostings, dient bij elke bestelling de klant een voorschot te betalen van 30% van het factuurbedrag. Bij het opleveren en het goedkeuren van de klant van de algemene structuur van de website, is de klant 50% van het factuurbedrag verschuldigd. Bij levering van de bestelling is dan nog 20% van het factuurbedrag verschuldigd.

Alle facturen zijn betaalbaar op hun vervaldag door overschrijving op het rekeningnummer van Prosite BV.

Elke betaling wordt aangerekend op de oudste vervallen factuur, en eerst op de verschuldigde intresten en kosten. Toegestane kortingen vervallen bij het niet respecteren van de algemene verkoopsvoorwaarden.

Indien de klant niet overgaat tot betaling binnen 8 dagen na ontvangst van een aanmaning hiertoe door Prosite BV, is de klant aan Prosite BV een nalatigheids-intrest verschuldigd aan de intrestvoet bepaald in artikel 5 van de Wet van 02/08/2002 ter Bestrijding van de Betalingsachterstand bij Handelstransacties.

Er wordt ook een forfaitaire schadevergoeding in rekening gebracht van 10% van het factuurbedrag met een minimum van 125 EUR vanaf de datum van aanmaning tot de dag van algehele betaling. Bovendien behoudt Prosite BV zich het recht voor om de verdere uitvoering van haar verbintenissen op te schorten totdat de klant de vervallen facturen heeft betaald. Elke vertraging in de betaling door de klant maakt alle verschuldigde sommen ineens opeisbaar. De klant mag in dat geval de door Prosite BV gemaakte creaties niet gebruiken.

De klant heeft het recht om gedurende 30 dagen na de oplevering van de website fouten door te geven (de testperiode). Prosite BV zal deze fouten naar best vermogen corrigeren zoals in artikel 4 bepaald.

Oplevering van uitgevoerde werken kan pas gebeuren na betaling van 90% van de facturen. De overdracht van de broncode en de intellectuele eigendomsrechten verbonden aan het visuele ontwerp van de website, kunnen pas plaatsvinden nadat de klant de volledige som van het contract betaald heeft.

Projecten die on hold zijn gezet door de klant geven geen aanleiding tot schorsing van betaling. Voor projecten die langer dan 6 weken gepauzeerd worden, wordt er een restart fee aangerekend à rato van de tijd die nodig is om het project terug op te starten. Online marketing-trajecten kunnen om planningsredenen niet geschorst worden.

Prosite BV is gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen en/of de toegang tot de Diensten (vb website) geheel of gedeeltelijk en al dan niet tijdelijk te blokkeren, indien de klant één of meer van zijn verplichtingen voortspruitende uit deze overeenkomst geheel of gedeeltelijk niet nakomt (zoals een niet-betaling van de factuur) zonder dat de klant aanspraak kan maken op terugbetaling van vooruitbetaalde vergoedingen of enerlei schadevergoeding. Prosite BV zal in elk geval de klant hiervan op de hoogte stellen. Verder is Prosite BV gerechtigd de overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling en van rechtswege met onmiddellijke ingang te beëindigen in het geval de klant in staat van faillissement is verklaard, de klant een gerechtelijk akkoord heeft gevraagd of aanvaard, of meer algemeen de klant in staking van betaling verkeert.

ARTIKEL 6. Risico

Alle goederen die toebehoren aan de klant en zich bij Prosite BV bevinden, worden er bewaard op risico van de klant.

ARTIKEL 7. Klachten – protest van de factuur

Elk protest dient per gemotiveerde aangetekende brief aan Prosite BV te worden bezorgd binnen een termijn van 8 dagen. Voor klachten of betwistingen met betrekking tot de geleverde diensten vangt de termijn aan daags na levering. Met betrekking tot de factuur begint de termijn op de factuurdatum.

Bij gebreke aan tijdig protest zijn de diensten/facturren definitief aanvaard en is betaling verschuldigd.

ARTIKEL 8. Aansprakeijkheid – algemeen

Prosite BV verbindt zich ertoe alle te verstrekken diensten met zorg uit te voeren. Alle prestaties van Prosite BV zijn middelenverbintenissen. Prosite BV is niet aansprakelijk voor fouten in de uitvoering te wijten aan onvoldoende of verkeerde input door de klant. Na ontwikkeling van een website voorzien wij in een transparante overdracht en installatie. We voorzien ook een garantieperiode van 6 weken na testoplevering, voor het verwerken van technische bugs. De testoplevering geldt als voorlopige aanvaarding door de klant. Zonder schriftelijk tegenbericht wordt deze voorlopige aanvaarding na 6 weken definitief.

Prosite BV kan niet aansprakelijk gesteld worden voor enige fout (zelfs een grove fout) van haar of haar aangestelden, behoudens ingeval van bedrog. Prosite BV  zal, wat ook de oorzaak, de vorm of het voorwerp is van de vordering waarbij de aansprakelijkheid wordt ingeroepen, in geen geval aansprakelijk kunnen worden gesteld voor enige gevolgschade zoals bijvoorbeeld verlies van verwachte winst, daling van omzet, verhoogde operationele kosten, verlies van cliënteel, welke de klant of derden zouden lijden ten gevolge van enige fout of nalatigheid van Prosite BV of een aangestelde.

De aansprakelijkheid van Prosite BV met betrekking tot aan de klant geleverde diensten is in elk geval beperkt tot ofwel de terugbetaling van de door de klant betaalde prijs, ofwel het opnieuw uitvoeren van de diensten, naar keuze van Prosite BV. De totale aansprakelijkheid van Prosite BV, zal nooit meer bedragen dan de prijs die door de klant aan Prosite BV werd betaald voor de diensten die aanleiding gaven tot het schadegeval.

Wat de diensten afkomstig van derde leveranciers betreft, aanvaardt Prosite BV geen enkele aansprakelijkheid boven of anders dan de aansprakelijkheid die de derde leveranciers bereid zijn te aanvaarden voor hun producten of diensten.

Prosite BV kan niet aansprakelijk gehouden worden voor het gebruik van foto's of lettertypes geleverd en/of goedgekeurd door de klant.

ARTIKEL 9. Aansprakelijkheid – software

Onverminderd artikel 8, geldt inzake software het volgende: de feilloze werking van een computerconfiguratie (het geheel van hardware en software) kan nooit volledig worden gegarandeerd, dit zowel wegens externe factoren (stroomuitval of –storing, blikseminslag,…) als wegens factoren eigen aan de computerconfiguratie (defecten, netwerkstoringen, onontdekte fouten in systeem- en toepassingssoftware,…), zodat o.m. onverwacht verlies van (zelfs alle) programma’s en/of gegevens kan optreden. De klant verbindt zich ertoe aangepaste mechanismen voor de beveiliging, de bewaring en de herstelling van gegevens te installeren.

ARTIKEL 10. Ontwikkeling en ingebruikstelling van de website

De uiterlijke kenmerken van de website, in het bijzonder de lay-out, de grootte van de afbeeldingen, de lettertypes, enz. (niet-uitputtende lijst), worden bepaald door Prosite BV, behalve indien schriftelijk anders overeengekomen, en deze laatste behoudt de auteursrechten. De klant is verantwoordelijk voor de inhoud van de website en voor het doorgeven van de gegevens die op de te ontwikkelen website moeten geplaatst worden.

Deze gegevens worden geleverd in een tekstbestand dat compatibel is met MS-Word. Binnen de afgesproken periode zoals vermeld in de offerte, stuurt Prosite BV de klant een eerste versie van de website. Deze versie geeft een duidelijk beeld van het uiteindelijke resultaat. Behalve indien de klant binnen de 14 dagen na het versturen van deze e-mail opmerkingen formuleert, wordt de eerste versie na die periode als goedgekeurd beschouwd. Na de goedkeuring wordt de website binnen de afgesproken periode opgeleverd.

ARTIKEL 11. Intellectuele eigendomsrechten

Onder Intellectuele Eigendomsrechten wordt verstaan: alle intellectuele, industriële en andere eigendomsrechten (ongeacht of deze geregistreerd zijn of niet), met inbegrip van, maar niet beperkt tot, auteursrechten, naburige rechten, merken, handelsnamen, logo’s, tekeningen, modellen of aanvragen tot registratie als tekening of model, octrooien, aanvragen tot octrooien, domeinnamen, know-how, alsmede rechten op databanken, computerprogramma’s en halfgeleiders.

Beide partijen aanvaarden dat het concept van een website (m.n. de opbouw van de schermen van de website, hoofdnavigatie) in beginsel niet zal worden beschermd door intellectuele eigendomsrechten. De klant kan dan ook een gelijkaardige opbouw terugvinden bij andere door Prosite BV ontwikkelde sites.

De intellectuele eigendomsrechten verbonden aan het visuele ontwerp van de door Prosite BV gecreëerde website worden overgedragen aan de klant, na betaling. Deze overdracht geldt in de meest volledige omvang, voor alle exploitatiewijzen en –vormen, voor de gehele duur van het desbetreffende recht en voor de gehele wereld. Daarenboven krijgt de klant een niet-exclusieve gebruikslicentie op alle voor de website gebruikte codes. Deze gebruikslicentie geldt voor de duur van de bescherming van de code door het auteursrecht en voor de gehele wereld. Indien de website evenwel foto’s of tekeningen bevat die niet door de klant werden aangeleverd, maar door Prosite BV werden gehaald van een website die online foto’s en illustraties ter beschikking stelt al dan niet tegen betaling, dan is de gebruikslicentie die de klant op deze foto’s en tekeningen verkrijgt, afhankelijk van de voorwaarden, bepaald op de website van deze online bibliotheek. In de regel zal deze gebruikslicentie niet exclusief zijn. Prosite BV verstrekt geen enkele garantie met betrekking tot deze foto’s en illustraties.

De klant zal de intellectuele eigendomsrechten van Prosite BV te allen tijde respecteren en redelijke inspanningen leveren om die rechten te beschermen. De klant zal Prosite BV onmiddellijk in kennis stellen van iedere inbreuk door derden op de intellectuele eigendomsrechten van Prosite BV waarvan hij kennis neemt.

ARTIKEL 12. Hostingdiensten

De hostingdiensten worden door Prosite BV aan de klant verstrekt per jaar (tenzij anders overeengekomen), mits betaling door de klant van de verschuldigde vergoeding. Indien de klant deze dienst wenst op te zeggen, dient hij dit te doen door uiterlijk één maand voor de vervaldatum zijn opzeg aan Prosite BV over te maken per aangetekende brief. Bij laattijdige opzeg zal de klant de vergoeding verschuldigd zijn.

ARTIKEL 13. Domeinnaam

Indien de klant een domeinnaam bestelt via Prosite BV, dan komen de rechten verbonden aan deze domeinnaam uitsluitend toe aan de klant. Prosite BV staat als agent in voor het beheer van de domeinnaam voor zover de klant hiertoe de verschuldigde jaarlijkse vergoeding betaalt aan Prosite BV. Deze beheerovereenkomst is van onbepaalde duur en kan per aangetekende brief worden opgezegd uiterlijk één maand voor de verjaardag van de domeinnaamregistratie. Bij laattijdige opzeg zal de klant de vergoeding verschuldigd zijn.

ARTIKEL 14. Onderhoudscontract

Na de contractuele garantieperiode van 6 weken werken we verder onder een onderhoudscontract/servicecontract (indien afgesloten). Zo’n onderhoudscontract laat ons toe om een vast aantal uren te reserveren in de planning om wijzigingen en ondersteuning te leveren tegen een vaste kostprijs. Het contract is 1 jaar geldig, tenzij anders werd overeengekomen.

ARTIKEL 15. Beëindiging van de overeenkomst

Indien de klant zich schuldig maakt aan een zware contractuele wanprestatie die de klant niet herstelt binnen de 8 dagen na ontvangst van een ter post aangetekende ingebrekestelling, heeft Prosite BV het recht om ofwel (i) de overeenkomst te schorsen totdat de klant zijn verbintenissen is nagekomen, ofwel (ii) de overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen. De niet-betaling van een of meerdere facturen op hun vervaldag, zal altijd worden beschouwd als een zware contractuele wanprestatie.

Bij beëindiging van de overeenkomst zal de klant alle door Prosite BV verleende diensten betalen, alsook de kosten die Prosite BV moet maken als gevolg van deze beëindiging, vermeerderd met een forfaitaire schadevergoeding van 30% van het bedrag dat Prosite BV nog had kunnen factureren aan de klant indien de overeenkomst volledig zou zijn uitgevoerd. Het eventueel betaald voorschot blijft hoe dan ook verworven voor Prosite BV. Bovendien behoudt Prosite BV het recht om een hogere schadevergoeding te vorderen indien zij bewijst dat haar werkelijk geleden schade groter is dan de forfaitaire schade zoals hierboven bepaald.

Niettemin aanvaardt elke partij om aan de andere partij een redelijke termijn toe te kennen om haar eventuele tekortkomingen te verhelpen, en om steeds eerst te zoeken naar een minnelijke regeling.

ARTIKEL 16. Geheimhoudinsplicht

Partijen verbinden zich ertoe de commerciële en technische informatie en de bedrijfsgeheimen die zij vernemen van de andere partij, zelfs na de beëindiging van de overeenkomst, geheim te houden en enkel te gebruiken voor de uitvoering van de overeenkomst.

ARTIKEL 17. Verwerking persoonsgegevens

Voor zover de klant persoonsgegevens verwerkt op de server van Prosite BV, heeft Prosite BV  de hoedanigheid van verwerker. De klant heeft de hoedanigheid van verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens in de zin van de Wet Verwerking Persoonsgegevens. De klant verklaart de verplichtingen die rusten op de verantwoordelijke voor de verwerking, opgenomen in deze wet, integraal na te leven.

In het kader van de diensten voor de klant, verwerkt Prosite BV persoonsgegevens van de door de klant opgegeven contactpersonen. De contactgegevens van deze personen worden verwerkt voor het doeleinde ‘klantenbeheer’, i.e. om met de klant in contact te treden m.b.t. de diensten. De contactpersonen hebben een recht van toegang en verbetering m.b.t. hun gegevens.

ARTIKEL 18. Referentie

De klant gaat ermee akkoord dat het door Prosite BV voor de klant uitgevoerde werk wordt opgenomen in het referentieportfolio van Prosite BV.

ARTIKEL 19. Overmacht

Overmachtsituaties zoals bijvoorbeeld stakingen, publieke onrust, administratieve maatregelen en andere onverwachte gebeurtenissen waarover Prosite BV geen controle heeft, bevrijden Prosite BV, voor de duur van de hinder en voor hun draagwijdte, van haar verbintenissen, zonder recht op enige prijsvermindering of schadevergoeding voor de klant.

ARTIKEL 20. Nietigheid

Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is, zullen de overige bepalingen volledig van kracht blijven en zullen Prosite BV en de klant de nietige bepaling vervangen door een andere bepaling die het doel en de strekking van de nietige bepaling zoveel mogelijk benadert.

ARTIKEL 21. De creatie van onderscheidingstekens

Wij hebben zeker de expertise in huis om een woord- of beeldmerk of een complex woord-beeldmerk te ontwikkelen voor u.

We willen er u wel op wijzen dat Prosite BV niet kan instaan voor een onderzoek naar de beschikbaarheid van een teken. We raden u aan contact op te nemen met een gespecialiseerd merkenbureau om na te gaan of bepaalde tekens niet eerder door derden werden gebruikt of geregistreerd als merk.

Met ditzelfde gespecialiseerde merkenbureau dient u het onderscheidend vermogen van uw onderscheidingsteken te bespreken nu dergelijke evaluatie gespecialiseerde juridische kennis veronderstelt.

Het aankopen van fonts, stockfoto’s en ander grafisch materiaal gebeurt in overleg met de klant en wordt doorgerekend aan de klant. Dit kan gaan over een jaarlijkse of een éénmalige kost.

ARTIKEL 22. Toepasselijk recht – bevoegde rechtbank

Het Belgisch recht is van toepassing op de overeenkomsten van Prosite BV. Elk geschil met betrekking tot het sluiten, de geldigheid, de uitvoering en/of de beëindiging van deze overeenkomst zal worden beslecht door de bevoegde rechtbank te Leuven.